Manual Pengguna Sistem eLawatan

MAKLUMAT PEMOHON
Nama : *
No Kad Pengenalan : * (tanpa '-'. Contoh:'711111011234')
Kategori :*
Nama Sekolah / IPTA / IPTS :*
Nama Organisasi / Pertubuhan :*
Alamat Lengkap :*
No Telefon (Pejabat) : *
No Telefon Bimbit :
Emel :*
MAKLUMAT LAWATAN
Pejabat AADK yang dilawati :*
Tempat Pejabat yang dilawati : *
Daerah bagi AADK Negeri sahaja :
Makluman :
Tarikh Lawatan yang dipohon adalah selepas 14 HARI BEKERJA daripada tarikh hari ini dan dalam tempoh 3 bulan.
Tarikh Lawatan :* (dd/mm/yyyy)
Waktu Lawatan :*
Anggaran : *
Tujuan Lawatan :*
Jumlah Ahli Delegasi : *    orang
PERAKUAN
  *Saya akui segala keterangan yang diberikan adalah BENAR. Saya sedar, jika permohonan saya
        ini tidak benar, permohonan ini AKAN DITOLAK.
  *Saya mengaku bahawa saya bertanggungjawab sepenuhnya ke atas ahli rombongan ini
       semasa sesi lawatan berkenaan.